Historia Szkoły

szkola02

Pierwsze wzmianki o szkole są w archiwach z roku 1922. Donoszą one, że w Załukach istnieje dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Uczyło w niej dwoje nauczycieli Mieczysław Skibiński i Wanda (nazwiska nikt nie pamięta). Nauczano religii, języka polskiego, rachunków z geometrią, przyrody, historii, rysunku, robót ręcznych, śpiewu, ćwiczeń cielesnych i robót kobiecych. Kierownikiem był M. Skibiński. Po reformie w roku 1931 szkoła pozostała dwuklasową, kierownikiem został Ryszard Pilis z Knyszyna.

Szkoła publiczna mieściła się w wynajętych budynkach rozsianych po całej wsi. Nauka odbywała się w domach państwa Gzesiów, Martoników, Stankiewiczów, Zrajkowskich. Nauczycielką klas I-II była Bronisława Pistówna – pochodziła z Krakowa. Klasy III-IV były łączone. W starszych klasach uczyła Józefa Misiejuk z Supraśla.

szkola2

Od 1936r. zaczęła funkcjonować trzyklasowa Publiczna Szkoła Powszechna, której kierownikiem został Franciszek Majchrzak z Supraśla – razem pracowała jego żona Emilia. Po klęsce wrześniowej na podstawie umowy, radziecko-niemieckiej województwo białostockie zostało przekazane Związkowi Radzieckiemu. Na miejsce szkoły powszechnej powołano do życia szkoły czteroklasowe (początkowe) z drożnością do (niepełnej szkoły średniej), siedmioklasowej oraz dziesięciolatki jako szkoły średniej. W szkole obowiązywał urzędowy radziecki program nauczania. Prowadzona była nauka języka ojczystego i języka rosyjskiego (od drugiej klasy), arytmetyki, śpiewu, rysunków i wychowania fizycznego. W czwartej klasie dzieci dodatkowo uczyły się przyrodoznawstwa, geografii i historii państwa radzieckiego. Ta szkoła funkcjonowała dwa lata , mieściła się w budynku państwa Zrajkowskich, uczyły w niej dwie nauczycielki, nauczycielka sprzed wojny Józefa Misiejuk i Franciszka  Częstochowicz. Nauka odbywała się wieczorami, nauczano w języku rosyjskim.

szkola3

W roku szkolnym 1940/41 przybyła nauczycielka z Mińska Zoja Josipowna Wiolenci. Uczniowie po wojnie mogli uczęszczać do szkoły o dwie klasy wyżej gdyż nauka w w/w szkole była wliczona.
Od czerwca 1941 roku czyli od dnia okupacji niemieckiej szkoła w Załukach przestaje funkcjonować. W roku 1944 wznawia swoja działalność. Nauczycielką uczącą w pierwszych latach była Zenoida Dzienisik.

szkola4

Po jej wyjeździe do Związku Radzieckiego zastąpił ją nauczyciel z Walił Jazyk. Od 1944 w Załukach funkcjonowała szkoła sześcioklasowa z klasami łączonymi. Dzieci najstarsze uczęszczały do klasy VII w Królowym Moście. Kierownikiem szkoły od 1947 roku był Franciszek Winiarski. W 1949 zostały wprowadzone w szkolnictwie zmiany, w Załukach szkoła została przekształcona w Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego, w której uczyło dwoje nauczycieli F. Winiarski i J. Borowska. Realizowano program klas I-VI . W październiku 1948 roku zapisanych było 80 uczniów, a w końcu roku 90. Natomiast w roku szkolnym 1949/50 było już 118 uczniów. Przy szkole zorganizowano kurs nauki początkowej i powołano Gromadzką Komisję Społeczną do walki z analfabetyzmem. Kierownikiem szkoły był Franciszek Winiarski. Praca w szkole była oparta na założeniach marksistowsko-leninowskich.

Odbywały się akademie poświęcone ZSRR np.

Święto Rewolucji Październikowej,

Związek Radziecki – kraj zwycięskiego socjalizmu,

Związek Radziecki na czele ludów walczących z faszyzmem.

W 1952 roku wprowadzono do szkoły egzamin ukończenia szkoły podstawowej.

Od tego czasu w szkole funkcjonowało siedem oddziałów.
W 1961 roku postanowieniem ustawy powstały ośmioklasowe szkoły podstawowe. Lecz szkoła w Załukach pozostała siedmioklasowa, ponieważ nie spełniała wymagań Ministerstwa Oświaty, (ośmioklasowymi szkołami mogły być tylko te szkoły, które miały poniżej stu uczniów, zaś w załuckiej było 106.w szkole). Wówczas uczyli: Lucjan i Barbara Nietupscy, Antonina Pryszczepko-Chrzanowska, Luba Siereda i Bogumiła Litwin. W 1962 roku w budynku szkolnym została założona instalacja elektryczna.

13 marca 1963 roku został zainstalowany telewizor w szkole. Z czasem lokal zajmowany przez szkołę okazał się za ciasny. Kierownik, kadra pedagogiczna i rodzice podjęli decyzję o budowie nowej szkoły. Grunty pod budowę bezpłatnie udostępnili gospodarze wsi Załuki i czynnie przystąpili do prac przy wykopie pod budowę szkoły i nadal uczestniczyli w pracach przy budowie. 5 maja 1964 roku został wmurowany akt erekcyjny. 13 grudnia po raz pierwszy odbyły się lekcje w nowej szkole. W roku szkolnym 1966/67 załucka szkoła stała się ośmioklasową szkołą podstawową z 136 uczniami uczyło 5-ciu nauczycieli kierownikiem szkoły była Barbara Nietupska. W szkole działało wiele organizacji i kół zainteresowań np. ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego), SKS (Szkolne Koło Sportowe), SU (Spółdzielnia Uczniowska „Sprzedawca”),. SKO (Szkolna Kasa Oszczędności), TPPR (Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej), PCK (Polski Czerwony Krzyż), LOK (Liga Obrony Kraju). Pod opieką Franciszka Apanowicza działał chór szkolny. Od 1969 roku kierownikiem szkoły został Franciszek Apanowicz.

szkola5szkola6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *