O Stowarzyszeniu

Nasze stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą” powstało w lutym 2005 roku. Celami statutowymi naszej organizacji jest troska o rozwój dzieci i młodzieży, upowszechnianie pożytecznych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie postaw aktywnych i prospołecznych. 

Od 01.09.2008 r. organizacja jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową

Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Nauka, kultura, ekologia

– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

– Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

– Promocja i organizacja wolontariatu

Tożsamość, tradycja narodowa

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

– Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Sport, turystyka, wypoczynek

– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

– Turystyka i krajoznawstwo

– Wypoczynek dzieci i młodzieży

Zarząd:

Irena Koronkiewicz – prezes

Monika Ratyńska – wiceprezes

Justyna Radel – sekretarz

Bogusław Lech – skarbnik

Piotr Liszyk – członek Zarządu